Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Τι μας ετοιμάζουν οι "άθεοι" "αντιρατσιστές"; Διωγμό με απάνθρωπες επιθέσεις σε χριστιανούς από "αντιρατσιτές"-ισλαμιστές

Δεν συνηθίζουμε να δείχνουμε βίντεο (μπορείτε να τα βρείτε αλλού), με τις φρικτές δολοφονίες και τα εγκλήματα που έχουν κάνει και να συνεχίζουν να κάνουν (με τις ευλογίες μας), οι δολοφόνοι ισλαμιστές που έχουν εισβάλει στην Συρία από όλο τον κόσμο και κατακρεουργούν χριστιανούς και μετριοπαθείς αλεβίτες μουσουλμάνους.
Έχουμε υποχρέωση όμως να παρουσιάσουμε ένα βίντεο το οποίο δείχνει με μαθηματική ακρίβεια τι θα συμβαίνει από εδώ και πέρα στις υποβαθμισμένες περιοχές και γειτονιές μας, που σταδιακά γίνονται ισλαμικά γκέτο, την ώρα που εντέχνως εδώ ασχολούμαστε με αντιρατσιστικά νομοσχέδια.

Επίθεση δεκάδων άνανδρων ισλαμιστών Αιγυπτίων σε μια γυναίκα χριστιανή, ακριβώς επειδή είναι χριστιανή!http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_30.html

Πῶς θεραπεύθηκε ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος. Μέρος Β'. Ἡ ἀναχώρησις στόν στρατό

Πῶς θεραπεύθηκε ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος. Μέρος Β'
Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε
 π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

Ὁ 'Επίσκοπος ἀφοῦ τόν εὐλόγησε, τόν συνώδευσε στήν ἐκκλησία γιά νά προσκυνήση τήν θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου.
Γιά διακόνημα τόν διώρισε στό φαρμακεῖο τῆς Μονῆς κοντά στόν μοναχό 'Ιώβ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐνάρετη ζωή. Μετά διωρίσθηκε βοηθός βιβλιοθηκάριος καί ἐφρόντιζε γιά τήν συντήρησι τῶν παλαιῶν βιβλίων καί ἐδάνειζε βιβλία στούς Μοναχούς τῆς 'Αδελφότητος καί τῶν γειτονικῶν Σκητῶν.
Σ' αὐτόν τόν ἁγιασμένο ρασοφόρο μοναχό, ὁ ὁποῖος ἀργότερα μετέβη ὁριστικά στούς 'Αγίους Τόπους, ἐρχόταν καί ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος 'Ηλίε ἀπό τήν Σκήτη Συχαστρία νά πάρη πνευματικά βιβλία ἀπό τήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς. Κάποια φορά κατά τό ἔτος 1934, ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος δανείσθηκε ἀπό τόν ρασοφόρο 'Ηλία 'Ιακώβου τό βιβλίο: «Πνευματική 'Αλφάβητος», γραμμένο ἀπό τόν ἅγιο Δημήτριο τοῦ Ροστώβ Ρωσίας. Τό καλοκαίρι ἐκείνου τοῦ ἔτους, ὁ ρασοφόρος 'Ηλίας ἦλθε στήν Συχαστρία μαζί μέ τόν Οἰκονόμο τῆς Μονῆς Νεάμτς. 'Εκεῖ ἐρώτησε τόν Δόκιμο Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος ἔβοσκε τά πρόβατα στήν κοιλάδα:
-'Αδελφέ Κωνσταντῖνε, ἐτελείωσες τό διάβασμα τοῦ βιβλίου πού σέ ἐδάνεισα;
-῎Εχω ἀκόμη λίγο γιά νά τό τελειώσω. Θά τό φέρω ἐγώ στήν βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς σας, ὅταν τό τελειώσω.
-Καλά, 'Αδελφέ Κωνσταντῖνε, ὁ Θεός νά σέ βοηθήση στόν δρόμο τῆς σωτηρίας σου! Στό Μοναστήρι Νεάμτς εἶναι πολλά ἅγια βιβλία. Διάβασε τώρα πού εἶσαι νέος, διότι στά γεράματα θά ἔχης ἄλλες φροντίδες!. . .

Ἡ ἀναχώρησις στόν στρατό

Τό ἔτος 1935, ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος ἔλαβε τήν πρόσκλησι γιά τόν στρατό. ῎Ετσι ἀφήνοντας τά πρόβατα στό βουνό, κατέβηκε στήν Σκήτη, κι ἐξωμολογήθηκε στόν ἅγιο 'Ηγούμενο. Κοινώνησε τῶν 'Αχράντων Μυστηρίων καί, ἀφοῦ προσευχήθηκε ἀρκετά, ἐπῆρε τήν εὐλογία κι ἀνεχώρησε γιά τό Μποτοσάνι, ὄντας ἐκεῖ τεταγμένος στό τάγμα διαβιβάσεων.
'Εκεῖ συνέχισε τήν ζωή του μέ προσευχή καί ἐγκράτεια.
῎Εκανε εἰδική αἴτησι ὅτι εἶναι 'Αδελφός τῆς τάδε Μονῆς καί δέν ἔχει εὐλογία νά τρώγη κρέας. 'Ο διοικητής τῆς μεραρχίας ἐνέκρινε τήν αἴτησί του καί τοῦ ἐπέτρεψε νά παίρνη ὅ, τι ἐπιθυμεῖ ἀπό τήν τραπεζαρία τοῦ στρατοῦ. 'Επειδή ἐγκρατευόταν καί προσευχόταν πολύ, ὅσο διάστημα ἦτο στόν στρατό, δέν εἶχε καμμία σημαντική πειρασμική περιπέτεια ἀπό τόν διάβολο. Τόν ἐσκέπαζε φυσικά καί ἡ εὐλογία τοῦ Γέροντός του.
Στήν περίοδο τῆς στρατεύσεώς του φοροῦσε καί τά μοναχικά του ἐνδύματα καί ὑπηρετοῦσε στό νοσοκομεῖο. 'Εκεῖ βοήθησε πολλούς ἀσθενεῖς, τούς ἐδίδασκε τόν κανόνα τῆς καθημερινῆς προσευχῆς, ἀσχολεῖτο μέ τήν καθαριότητα καί ἐξετιμᾶτο ἀπό ὅλους, τόσο τούς ἀξιωματικούς, ὅσο καί τούς στρατιῶτας.
'Ο διοικητής τῆς μεραρχίας χαιρόταν τήν παρουσία του μέσα στό στράτευμα καί τόν προστάτευε γιά ὅποιοδήποτε πρόβλημά του. Τόν εἶχε διορίσει νά κάνη τήν πρωϊνή καί βραδυνή προσευχή στό ἐκκλησάκι τῆς μεραρχίας, ἐνῶ τίς Κυριακές ἐπήγαιναν ὅλοι στήν ἐκκλησία. ῎Ετσι πολλοί ἐχαίροντο ἀνάμεσά τους τήν παρουσία του καί τήν ἀφιερωμένη του ζωή στόν Χριστό.
Γι' αὐτό πολλές φορές τόν ἔβαζαν ἐνώπιον ὅλου τοῦ στρατεύματος νά ὁμιλήση. 'Ακόμη καί οἱ ἀξιωματικοί ἤρχοντο καί πολλοί ὠφελοῦντο ἀπό τήν διδασκαλία του.
Σέ εἰδικές περιπτώσεις, ὅταν μερικοί ἀσθενεῖς στρατιῶτες εἶχαν ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀπό ἱερέα, ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος ἔφερνε στρατιωτικό ἱερέα νά ἐξομολογήση καί κοινωνήση τούς στρατιῶτας. 'Ακόμη καί μερικοί ἀπ' αὐτούς τοῦ ζητοῦσαν πνευματικές συμβουλές γιά τό πῶς θά ἠμπορέσουν κι αὐτοί νά εἰσέλθουν στήν μοναχική ζωή.
Στό τέλος τῆς στρατιωτικῆς τπου θητείας τόν ἐζήτησαν νά παραμείνη στόν στρατό ὁριστικά, λέγοντάς του: «Μεῖνε ἐδῶ, διότι  μέ τήν δυνατή μνήμη πού ἔχεις, θά φθάσης νά γίνης καί στρατηγός». 'Αλλ' αὐτός δέν δέχθηκε, λέγοντάς τους ὅτι εἶναι «στρατιώτης τοῦ στρατοῦ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Βασιλέως τῶν Βασιλέων».
Τό ἔτος 1936, ὁ νεαρός δεκανεύς Κωνσταντῖνος 'Ηλίε, ἐλεύθερος ἀπό τόν στρατό, ἐπέστρεψε πάλι στήν Σκήτη Συχαστρία, δοξάζοντας τόν Θεό καί τήν Κυρία Θεοτόκο γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες τους.


Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν
 
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_6672.html

Γέρων Ἀνδρέας Γρηγοριάτης (+1913-1988). Μέρος Ε'

Γέρων Ἀνδρέας Γρηγοριάτης (+1913-1988). Μέρος Ε'

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Τά τελευταῖα 10 χρόνια ἐργάσθηκε σάν γραμματεύς τῆς Μονῆς. Λόγῳ πολλῶν διανοητικῶν ἐργασιῶν του καθυστεροῦσε καί δέν πρόφθανε νά πάη στήν ἐκκλησία γιά τό Ἀπόδειπνο. Πάντοτε ὅμως τό ἔλεγε κατευθυνόμενος ἀπό τό γραφεῖο πρός τό κελλί του.
Ἀπό τήν συνεχῆ διανοητική ἐργασία του, τόν ἔπιανε ὑπερέντασι καί εἶχε ἰσχυρούς πονοκεφάλους. Δέν ἀναπαυόπταν ἐάν δέν ἔκανε καί μία "βόλτα"μέσα στόν αὐλόγυρο τῆς Μονῆς. Δέν ἐπιθυμοῦσε νά συνομιλοῦν οἱ νέοι πατέρες μετά τό Ἀπόδειπνο καί μάλιστα μέ λαϊκούς προσκυνητές. Ἐάν συνελάμβανε κάποιον, τόν πλησίαζε ἀπαλά καί ἀθόρυβα καί τοῦ ὑπενθύμιζε: "Αὔριο τό πρωΐ, ἔχομεν Ἀκολουθία..." καί ἀπομακρυνόταν.
Δέν πήγαινε ἀμέσως στό κελλί του. Περνοῦσε πρῶτα ἀπό τό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας γιά ν᾿ ἀνάψη τά καντήλια. Μέσα  ἔμπαινε ξυπόλυτος ἀπό εὐλάβεια. Ἐνίοτε ἐδιάβαζε τούς Χαιρετισμούς της ἤ τήν Παράκλησί της.
Παρακαλοῦσε τήν Ἁγία νά τοῦ δώση  δύο  μῆνες πρό τοῦ θανάτου του μία ὀδυνηρή ἀρρώστεια γιά παράδειγμα τήν ὑδρωπικία γιά νά ξεπλυθῆ ἀπό τυχόν ἐξ ἀγνοίας του ἁμαρτήματα. Δέν τήν ἔλαβε ὅμως, διότι προφανῶς δέν τοῦ  χρειάσθηκε. Ἦτο ἕτοιμος καί καθαρός.
Μέ χρήματα πού τοῦ περίσσευαν ἀπό τίς ἐξόδους του στόν κόσμο παρήγγειλε ἀργυρᾶ φωτοστέφανα γιά τούς ἁγίους τοῦ τέμπλου τοῦ ναΐσκου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας καί τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στίς Καρυές. Ἀκόμη μέ δικές του οἰκονομίες παρήγγειλε νά τοῦ κατασκευάσουν οἱ χρυσοχόοι "Θωμᾶδες" ἀργυρές Λειψανοθῆκες γιά νά τοποθετήση Λείψανα Ἁγίων καί ἕνα μεγάλο τεμάχιο Λειψάνου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
Ἐάν κάποιος Ἀδελφός τόν στενοχωροῦσε, ἀντί ἄλλης ἀπαντήσεως ἔβγαζε ἕνα ἐπιφώνημα γεμᾶτο ἔκπληξι καί σιωπηλή διαμαρτυρία καί ἔφευγε...Ἔκτοτε μ᾿ αὐτούς τούς Ἀδελφούς, συνωμιλοῦσε ὀλιγώτερο, ὄχι ἀπό κακία, ἀλλά μόνο καί μόνο γιά νά τούς συνετίση μέ τήν σοβαρή του στάσι.
Ὅταν κάποτε ἐπρόκειτο νά μεταβῆ ὁ Γέροντάς μας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο γιά τήν ἐπίλυσι διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, οἱ ἄλλοι Γέροντες τῆς Μονῆς τόν ἐρώτησαν:
-Δέν θά εἰπῆς τίποτε στόν Γέροντα, ἐσύ πάτερ Ἀνδρέα;
-Ὄχι, διότι ὁ Γέροντας κατέχει καλά τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἔχω πλήρη ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό του. Θά τά εἰπῆ ὅλα, ὅπως ἔχουν τά πράγματα...
Κάποτε ἐπιφυλάχθηκε γιά τήν χειροτονία δύο ἱερομονάχων τῆς Μονῆς μας. Ὁ Θεός ὅμως γιά νά τόν βοηθήση νά μήν ἀμφιβάλλη γιά τίς ἐνέργειες τοῦ Γέροντος, τοῦ ἔδειξε τό ἑξῆς ὅραμα: Εἶδε κάτω ἀπό τόν Πολυέλεο τόν Γέροντα νά παίρνη Καιρό. Συγχρόνως εἶχε κρεμάσει στό στῆθος του καί δύο Εὐαγγέλια. Ὅταν ἐγύρισε, μαζί μέ τούς ἄλλους Ἱερομονάχους ὁ Γέροντας νά ζητήση κατά τήν τάξιν συγχώρησι, ἐκύτταξε τόν γέροντα Ἀνδρέα. Ἐκεῖνος κατάλαβε....

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου  
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω  
2005
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   π.Δαμασκηνός - Γρηγοριάτικο γεροντικό
  
  http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/1913-1988_30.html

Φοιτητικὴ σταυροφορία διὰ τὸν Χριστὸν. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Φοιτητικὴ σταυροφορία διὰ τὸν Χριστὸν
Μία διεθνής προτεσταντική ὀργάνωσις εἰς τά ἑλληνικά Α.Ε.Ι.

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

1. Ἱστορικές πληροφορίες
Ἡ φοιτητική Σταυροφορία γιά τόν Χριστό (Campus Crusade for Christ) εἶναι μιά διεθνής προτεσταντική ὀργάνωση, πού δρᾶ μέσα σέ πανεπιστημιακά ἱδρύματα, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ἴδια ἡ κίνηση ἄν καί αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ἀνεξάρτητη καί ἀδογμάτιστη, μέ βάση τήν ἱστορική ἀφετηρία της, τίς δογματικές ἀρχές τῶν ἱδρυτῶν της, τή μεθοδολογία τῶν δραστηριοτήτων της καί τίς θεολογικές θέσεις, πού διατυπώνει σέ διάφορα ἔντυπά της, παλαιότερα καί νεώτερα, πρέπει νά ἐνταχθεῖ στό εὐρύτερο συντηρητικό προτεσταντικό ρεῦμα τῶν Εὐαγγελικαλικῶν (Εvangelicals).
Ἡ κίνηση ἱδρύθηκε τό 1951 ἀπό τόν Ἀμερικανό ἐπιχειρηματία Βill Bright (1921- 2003) μαζί μέ τή σύζυγό του Vonette Bright2. Μία ἔντονη θρησκευτική μεταστροφή τόν ὁδήγησε νά σπουδάσει στό θεολογικό Σεμινάριο Fuller στήν Πασαντένα τῆς Καλιφόρνιας τῶν Η.Π.Α.
Στή συνέχεια πούλησε τήν ἐπιχείρησή του καί ἄρχισε ἕνα ἔντονο ἱεραποστολικό ἀκτιβισμό στό Πανεπιστήμιο τοῦ Λός Ἄντζελες.
Ἐκεῖ τέθηκαν οἱ βάσεις τῆς κίνησης. Σταθερός στόχος μέχρι σήμερα, εἶναι ὁ προσηλυτισμός φοιτητῶν στά πιστεύω τῆς κίνησης, ἡ ἐκπαίδευση τῶν προσηλυτιζομένων, πού θα δείξουν περαιτέρω ἐνδιαφέρον νά προσηλυτίσουν ἄλλους φοιτητές καί ἡ προώθησή τους γιά τόν ἴδιο σκοπό σέ ἄλλα ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα. Τό 1956 ἔγραψε ἕνα μικρό τευχίδιο μέ τόν τίτλο «The Four Spirituals Laws» (Οἱ τέσσερεις πνευματικοί νόμοι), στο ὁποῖο συνόψιζε βασικές παραμέτρους τῆς εὐαγγελικαλικῆς κατανόησης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἔτυχε τεράστιας διάδοσης καί προώθησης.
Ἡ κίνηση μέ τόν ἔντονο “ἱεραποστολικό“ ἀκτιβισμό της ἐπεκτάθηκε στή συνέχεια σέ πολλά πανε- πιστημιακά ἱδρύματα καί Κολλέγια τῶν Η.Π.Α. καί πολύ γρήγορα ἀναπτύχθηκε ἐκτός τοῦ ἀμερικανικοῦ ἐδάφους. Ἀπέκτησε διεθνῆ παρουσία μέ στόχο τήν ἁλίευση νέων μελῶν, γιά νά γνωρίσουν τόν Χριστό μέσα στά πανεπιστήμια.
Παραλλήλως ἔκανε μία δαπανηρή καί συστηματική χρήση ὅλων τῶν νέων τεχνολγικῶν δυνατοτήτων γιά τήν προώθηση τῶν σκοπῶν της.
Ὁ εἰκοστός πρῶτος αἰώνας βρῆκε τήν ἐν λόγῳ προτεσταντική ὀργάνωση νά ἔχει παρουσία σέ 191 χῶρες, μέ 26.000 ὑπαλλήλους μόνιμης ἀπασχόλησης καί περισσότερους ἀπό 225.000 ἐθελοντές.
 Παραλλήλως ἔχει ἀναπτύξει μιά ποικιλία δράσεων καί σʼ ἄλλους τομεῖς μέ θυγατρικές ὀργανώσεις. Τό 1991 τό κέντρο τῆς ὀργάνωσης μεταφέρθηκε ἀπό τήν Καλιφόρνια στό Orlando τῆς Φλώριδας τῶν Η.Π.Α. Ἡ πλέον ἀναμφισβήτητη ἐπιτυχία τῆς κίνησης εἶναι ἡ δημιουργία τῆς ταινίας «Ἰησοῦς» τό 1979, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἔχει μεταγλωττιστεῖ σέ πολλές δεκάδες γλῶσσες καί ἀποτελεῖ μέσον προσέλκυσης ὀπαδῶν καί προπαγάνδας πολλῶν προτεσταντικῶν ὀργανώσεων τοῦ εὐαγγελικαλικοῦ χώρου, πού τήν ἔχουν ἐντάξει στά μέσα μαζικοῦ «εὐαγγελισμοῦ», πού χρησιμοποιοῦν.
2. Ἡ παρουσία τῆς κίνησης στήν Ἑλλάδα
Ἡ Φοιτητική Σταυροφορία γιά τόν Χριστό (Campus Crusade for Christ) ἐμφανίστηκε στήν Ἑλλάδα στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 μέ κέντρο τή Θεσσαλονίκη. Τό ἑλληνικό παράρτημα τῆς κίνησης ὀνομάστηκε «Χριστιανική Κίνηση Ἀγάπης» καί ἄρχισε νά δραστηριοποιεῖται σέ συνεργασία μέ ἄλλες προτεσταντικές ἑλληνικές κινήσεις στό χῶρο διαφόρων ἑλληνικῶν Α.Ε.Ι καί Τ.Ε.Ι μέ πιό ἔντονη τήν παρουσία της στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Σήμερα δραστηριοποιεῖται στά ἑλληνικά πανεπιστήμια μέ τήν ὀνομασία «Agape Student». Στά διάφορα ἔντυπά της καί σέ ἀφίσσες ἐκδηλώσεών της ἐμφανίζεται ὡς μια χριστιανική ἀνεξάρτητη κίνηση, ἐνῶ στήν ἱστοσελίδα της προσδιορίζεται καί ὡς ἀδογμάτιστη, πού συνεργάζεται μέ φοιτητές «πού δέχονται το Σύμβολο τῆς Πίστεως», γιά προφανεῖς, βεβαίως, λόγους.
 Ἡ κίνηση διοργανώνει διαλέξεις, ἐκδρομές, κάνει προβολή ταινιῶν, ἰδίως τῆς ταινίας «Ἰησοῦς», πού ἀναφέραμε, διοργανώνει τουρνουά τάβλι, παντομίμα, Χριστουγεννιάτικα πάρτυ, μέχρι καί κοπή βασιλόπιτας. Προκαλεῖ ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι μιά προτεσταντική ὀργάνωση υἱοθετεῖ ὀρθόδοξο χριστιανικό ἔθιμο, πού σχετίζεται μέ τήν τιμή ἑνός ἁγίου.
Ἔχει δική της ἱστοσελίδα στό διαδίκτυο, ἐνῶ μέ τήν ἴδια κίνηση σχετίζεται καί ἡ ἱστοσελίδα www. Everystudent.gr. Ὅπως καί σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, ἡ ἐν λόγῳ προτεσταντική ὀργάνωση συνερ- γάζεται ἄριστα καί μέ διάφορες ἄλλες ἑλληνικές προτεσταντικές κινήσεις διαφορετικῶν ἀποχρώσεων.


 Σημειώσεις:
1.Βλ.Ε. Geldbach, Evangelikale Bewegung, LSSW, 20017, στ.265.
2.Βλ. L.Nichols- G. Mather- A. Schmidt, Cults, Sects and World Religions, 2005, σ. 71.
3. Βλ.W. Martin, The Kingdom of the Cults, 1997, σ.55.
4 .Βλ. J.G. Melton, Encyclopedia of Protestantism, σ.123.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1976, 24 Μαΐου 2013


http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_6383.html

Πατερικά φύλλα. Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Πατερικά φύλλα
Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Λόγῳ τῆς ἀσιτίας, συχνά ἄρχιζαν ἄσχημες συζητήσεις στό κρατητήριο γιά τό μοίρασμα τῆς πίττας τοῦ ψωμιοῦ, πού προσφερόταν καθημερινά στό γεῦμα. Ξέροντας αὐτό ὁ Βαλέριος, συγκρατημένος καί ταπεινός, περίμενε στήν σειρά  τελευταῖος, δηλαδή  δεχόταν τό μικρότερο ψωμί.
Στόν ἑαυτό του ἦταν εὐχαριστημένος πού μποροῦσε νά κάνει αὐτήν τήν πράξη ἀγάπης καί αὐτοθυσίας. Καί ἐνῶ μερικοί χαίρονταν γιά τήν συγκράτησή του, ἄλλοι θεωροῦσαν ὅτι πρέπει νά διαλέξει κι αὐτός, ὅταν ἔλθει ἡ σειρά του, τό μεγαλύτερο στρογγυλό ψωμί.
Ὑποχωροῦσε στά καθιερωμένα τυπικά τους καί, ὅταν ἐρχόταν ἡ σειρά του  νά διαλέξει, ἔπαιρνε στά κουτουρού τό ψωμί πού ἦταν μπροστά του, ὥστε μ΄ αὐτόν τόν τρόπο νά παραγκωνίσει τόν πειρασμό τῆς πλεονεξίας καί ταὐτόχρονα νά μήν παραβλάψει τά ἄλλα λυπημένα ἀδέλφια του.
Αὐτή ἡ μικρή πράξη του  ὕστερα ἔγινε παράδειγμα  παντοῦ.
Καθημερινά ἐδημιουργοῦντο καί μικρά ἐσωτερικά προβλήματα στό κρατητήριο, ὅπως ὁ ἀερισμός - πότε καί πῶς καί γιά πόση ὥρα νά γίνεται -ἤ τό δικαίωμα τοῦ καθενός νά περπατήσει στά δύο κενά μέτρα πού ὑπῆρχαν ἀνάμεσα στά κρεββάτια τους. Οἱ διχογνωμίες ἦταν συχνές καί προκαλοῦσαν πολλούς καυγάδες. Ὁ Βαλέριος σιωποῦσε καί σ΄ αὐτές τίς περιπτώσεις.
- Ἐσύ τί λές; Τόν  ρωτοῦσαν μερικοί.
-Ἐγώ νομίζω ὅτι εἶναι καλά ἔτσι ὅπως θ΄ἀποφασίσετε ἐσεῖς. Ἄν δέν μπορέσουμε  νά ζοῦμε σάν ἀδέλφια σ΄ αὐτήν τήν μεγάλη θλίψη, πῶς  μποροῦμε νά περιμένουμε νά διαμοιράζουν οἱ ἄνθρωποι δίκαια καί μέ ἀγάπη τά ἀγαθά ὅλης τῆς γῆς; Ἐάν ἐδῶ δέν  μποροῦμε νά ἤμαστε ἀγαθοί, πῶς θά μπορέσουμε νά ἤμαστε ἀγαθοί, ὅταν εἴμαστε γεροί καί ἐλεύθεροι;
Με λίγη ἀγάπη θά νοιώσουμε τήν χαρά  νά κάνουμε τό θέλημα καί νά δίνουμε χαρά στόν ἀδελφό μας. Χρειαζόμαστε μιά μεγάλη καί βαθειά κατανόηση τῶν ἀνθρώπων, ἐάν θέλουμε  νά ζοῦμε εἰρηνικά καί καλά.
Ὁ Βαλέριος πάντα στηριζόταν σέ βιβλικά καί πατερικά παραδείγματα πού τά συσχέτιζε μέ ἐκεῖνες τίς περιστάσεις. Γενικά, προτιμοῦσε νά σιωπά καί νά προσεύχεται μέσα του, ἀλλά πάντα ἦταν ἕτοιμος νά μιλήσει γιά τά ἱερά.
 Ὁπουδήποτε ἄρχιζε μιά συζήτηση, αὐτός θά τήν τελείωνε στήν ἕνωση μέ τόν Χριστό. Πολλά παλληκάρια εἶχαν σκανδαλισθεῖ γιά τήν συμπεριφορά τοῦ Βαλερίου – διότι αὐτοί δέν γνώριζαν τόν Χριστιανισμό – ἀλλά κατέληξαν νά τόν ἀποδέχονται σάν παράδειγμα χριστιανικῆς ζωῆς.


Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας


http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/20_30.html

π. Θεόδωρος Ζήσης-Η Άλωση της Πόλεως (Ρουμανία)

Κατάνυξις: Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ - ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΙΕΚΔ...

Κατάνυξις: Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ - ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΙΕΚΔ...: Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ - ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ… ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Το γνωστό άγαλμα της Ελευθερία...

Κατάνυξις: ''Εθνικός μύθος'' για τη Ρεπούση ο χορός του Ζαλόγ...

Κατάνυξις: ''Εθνικός μύθος'' για τη Ρεπούση ο χορός του Ζαλόγ...: ''Εθνικός μύθος'' για τη Ρεπούση ο χορός του Ζαλόγγου! "Ταράζει" και πάλι τα νερά η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ,...

Κατάνυξις: Απογοήτευση στο Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο για τη ...

Κατάνυξις: Απογοήτευση στο Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο για τη ...: Απογοήτευση στο Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο για τη μη προώθηση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου Νέες αντιδράσεις προκαλεί στις ΗΠΑ κ...

Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γάμος ομοφυλόφιλου ζευγαριού: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γάμος ομοφυλόφιλου ζευγαριού: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Αυτός είναι ο ισλαμιστής που μαχαίρωσε το Γάλλο στρατιώτη στο Παρίσι [φωτο]

Αυτός είναι ο ισλαμιστής που μαχαίρωσε το Γάλλο στρατιώτη στο Παρίσι [φωτο]

Παράδοξα και παράλογα του Κορανίου

Παράδοξα και παράλογα του Κορανίου

The curiosity of Cat: Πρώτος στόχος της Νέας Τάξης Πραγμάτων - η Παγκόσμ...

The curiosity of Cat: Πρώτος στόχος της Νέας Τάξης Πραγμάτων - η Παγκόσμ...:                                                     Το   Census Bureau   ανέφερε ότι το 15% των Αμερικανών ζουν σε συνθήκες φτώχ...

The curiosity of Cat: Εγκρίθηκε η πρώτη πίστωση για το τζαμί ύψους 946.0...

The curiosity of Cat: Εγκρίθηκε η πρώτη πίστωση για το τζαμί ύψους 946.0...:                                                          Μα δεν ντρέπονται πια..??? δεν βλέπουν ότι ο Ελληνικός λαός υποφέρει από τις ...

ΤΟΤΕ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΛΗΣΜΟΝΑΝΕ !!!

ΤΟΤΕ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΛΗΣΜΟΝΑΝΕ !!!

ASSAD: ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΟΙ S-300 – ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ASSAD: ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΟΙ S-300 – ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Υπόγεια Δράση: Τι είναι το μικροτσιπ, VeriChip, RFID chip

Υπόγεια Δράση: Τι είναι το μικροτσιπ, VeriChip, RFID chip: Και έκανε όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να πάρου...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Καμπανάκι από την ΤτΕ για συντάξεις φτώχειας

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Καμπανάκι από την ΤτΕ για συντάξεις φτώχειας: Την εικόνα ενός συνταξιοδοτικού συστήματος στο οποίο οι κύριες παροχές θα είναι πλήρως απομειωμένες, σε ποσοστό έως και 50%, ενώ οι συνταξι...

Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους...

Λόγος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας προς τους Έλληνας προκρίτους...

Μια εικόνα… χίλια συναισθήματα

Μια εικόνα… χίλια συναισθήματα

ΤΟΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 'Αοπλος και ακίνδυνος ο άνθρωπος που γνώριζε τον βομβιστή της Βοστώνης

ΤΟΝ ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 'Αοπλος και ακίνδυνος ο άνθρωπος που γνώριζε τον βομβιστή της Βοστώνης

Κοινή στρατιωτική άσκηση Νότιας Κορέας-Η.Π.Α

Κοινή στρατιωτική άσκηση Νότιας Κορέας-Η.Π.Α

Αόρατοι Γυμνοί Ασκητές

Αόρατοι Γυμνοί Ασκητές

ΜΝΗΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ (!!!), ΟΙ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ (!!!), ΟΙ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΣ

Παπούα και Ζουλού – Εκεί πήγε η Χάρη … εμείς μείναμε άγριοι …

Παπούα και Ζουλού – Εκεί πήγε η Χάρη … εμείς μείναμε άγριοι …

ΣΟΚ στη Γαλλία! Δείτε βίντεο μεταναστών που χτυπούν Γαλλίδα [video]

ΣΟΚ στη Γαλλία! Δείτε βίντεο μεταναστών που χτυπούν Γαλλίδα [video]

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Βουλευτές του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ! κοινοβουλίου στηρίζουν τ...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Βουλευτές του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ! κοινοβουλίου στηρίζουν τ...: Προκαλούν δίχως καμία αναστολή, πολιτικά στελέχη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι ανήκουν στα ελληνικά πολιτικά κόμμ...

Διωγμὸς ἀντίστοιχος τῶν σφαγῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ

Διωγμὸς ἀντίστοιχος τῶν σφαγῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ

Βαρβιτσιώτης αν δεν έχεις να πληρώσεις πούλα το σπίτι

Πώς να βράσετε αυγά στην... εντέλεια

Πώς να βράσετε αυγά στην... εντέλεια

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΝ.ΠΡΟ.Κ.)
                                                       

ΜΟΛΙΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 3 ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ,ΕΔΡΑΣΑΝ Κ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ.Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ,ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ.ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ-ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ,ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ.ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ,ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΜΩΝΟΥΝ.Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΝ.ΠΡΟ.Κ.)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝ.ΠΡΟ.Κ.

Τι κάνουμε τώρα;-Όχι στην παγκοσμιοποίηση!

Τι κάνουμε τώρα;-Όχι στην παγκοσμιοποίηση!

Kissinger: Η.Π.Α και Κίνα θα εφαρμόσουν τη νέα παγκόσμια κυβέρνηση - ΒΙΝΤΕΟ

Kissinger: Η.Π.Α και Κίνα θα εφαρμόσουν τη νέα παγκόσμια κυβέρνηση - ΒΙΝΤΕΟ

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ή ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ή ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Δόμνα Σαμίου - Ανάμεσα τρεις θάλασσες - Domna Samou

Πόντος εν' άστρον φωτεινόν Αροθυμώ καί τραγωδώ

Χρόνης Αμανατίδης
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΟΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ


ΣΤΙΧΟΙ-ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ Γ.Δ.ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ
Τραγούδι: Χρόνης Αμανατίδης
Λύρα: Ιωάννης Βλασταρίδης-Τσανάκαλης


ΑΡΟΘΥΜΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΔΩ
Αροθυμώ καί τραγωδώ
Αροθυμώ και κλαίγω
Αροθυμώ και τραγωδώ
Αροθυμώ καί λέγω.
Ε μαύρα χρονα καί καιρούς,σά χώματα σ΄ ΠΑΤΡΙΔΑ
γλυκέα πόσα καί πικρά επέρασα καί είδα
-Αροθυμώ καί τραγωδώ,τά πρώτα τα τραντάφυλλα
τά πρώτα μανουσάκια,
όντες ο κόσμον εμπαινεν έμορφος σήν καρδίαμ
κι ένας πόνος γλυκύς -γλυκύς η καμονή τ΄αγάπης
συνδάυλιζεν την ψή μ΄
Αροθυμώ καί τραγωδώ
τη γής την εμορφίαν
π΄εγέννεσεν κι ετράνυνεν
τ΄εμέτερον το γέννος
Αροθυμώ καί τραγωδώ τη γής την εμμορφίαν,
π΄εγέννεσεν κι ετράνυνεν τ΄εμετερον τ΄ανθρώπ΄σ
ποι ‘επλασεν κι εκράτεσεν αιώνας και αιώνας,
το έμορφον το δυνατόν το γένος των Ποντίων.
Εναν προς έναν τραγωδώ
τά υψηλά ραχία,
π΄ετίμεσαν κι εδόξασαν
Ελλενικά καρδίας.
Η ρίζα εκεί των Κομνηνών των Ακριτών ο τόπος
τη ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑΣ εκεί το μοναστήριν,
πρώτον σήν πίστην σήν χαράν,σόν πόνον τη ΠΑΤΡΙΔΑΣ.
Εναν προς έναν τραγωδώ ένδοξα πολιτείας
Την ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΝ την ΟΡΝΤΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
ΣΙΝΩΠΗ ΣΟΥΡΜΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΡΙΖΟΥΝΤΑ
όθεν τα φροντιστήρια-σχολεία κεντρικά
εφώταζαν τον κόσμον.
ΑΡΟΘΥΜΩ και ΤΡΑΓΩΔΩ
αροθυμώ καί κλαίγω
τά παλαιά τ΄ατωριζνά
τά ιστορίας λέγω.


       ΠΟΝΤΟΣ


Πόντος! , έν’΄αστρον φωτεινόν σ’Ελλενικούς αιώνας
Αργοναυτών το όραμαν και τη Ακρίτα κάστρον.
Πόντος ακριβοθώρετος τη γαλανού Ευξείνου,
πυκνέσα δύσα σα ραχά μάραντα φορτωμένα.
Πόντος! Αγέρας παρχαρί θύμηρου,μυρωδίαν
τη λύρας γλυκολάλεμαν νερόπα πάντα κρύα.
Εκεί η πρώτεσσα χαρά μ’
το υστερνόν μ’ ο πόνος.
Αροθυμώ και τραγωδώ,
αροθυμώ και κλαίγω.


      ΔΙΩΓΜΟΣ


Κ’έρθάνε χρόνα δίσεκτα,
καταραμένα χρόνα
ο ουρανόν ελίβωσεν,
σην γήν ποταμ’ το γαίμαν.
Κ’ερθανε χρόνα δισεκτα,καταραμένα χρόνα
ο ουρανόν ελίβωσεν,σην γήν ποτάμ’ το γαίμαν.
Κ’εσκώθεν θρήνος θάνατος,
πέραν περού σον Πόντο
ο βίον χάται γενεών
ο κόσμον ξεριζούται.
Κ’εσκώθεν θρήνος θάνατος,πέραν περου σον Πόντον
Ξαν κρούγνε οι Αγαρινοί και καίγνε και ρημάζνε,
ο βίον χάται γενεών ο κόσμον ξεριζούται
κ’ένας λαός πορεύκεται σ’Αδάμ την εξορίαν.
Αποτελειώνε σον γιαλόν το έργον των Αγαρηνών
οι Φραγκολεβαντίνοι
και κ’εγροικάς ο άκλερον ποίος τεσόν έν ο εχθρός
και ποίος εν’ο φίλος.


       ΝΕΑ ΖΩΗ
Και ξάν πουλί μ’ασήν αρχήν
χτίζομεν το γεφύριν
σα μαύρα τα χαλάσματα
άνθα και μανουσάκα.
Και σην Ελλάδαν έρθαμε-ρίζαμουν προαιώνιον


  ΠΑΤΡΙΔΑ τη ΠΑΤΡΙΔΑΣ.


Και ξάν πουλίμ’ ασήν αρχήν χτίζομεν το γεφύριν.
Σα μαύρα τα χαλάσματα άθα και μανουσάκα.
Την γήν κατατρυπαίνομεν μ’αλέτριν και χορόν
Τον ήλεν ξαν σα χέρα μουν αγαπεμέν΄κρατούμεν.
Και μ’εναν στόμαν έναν ψύν και νούν βροντολαλούμεν
ΠΟΝΤΟΣ!έν άστρον φωτεινόν οψέ,οσήμερον και πάντα.

http://xronisamanatidis.blogspot.gr/2013/02/blog-post.html

Τιμή ψηφιακού δίσκου:10 ευρώ.
Για παραγγελίες:697-840.1800 Δημήτρης Αναστασιάδης

ΑΡΟΘΥΜΩ ΚΑΙ ΤΡΑΓΩΔΩ - ΧΡΟΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Τζίμης Πανούσης-Παραγγελία πίτσας

Ὁ Χριστιανός δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του ἀλλά γιά τό Θεό καί τούς ἄλλους.Ἡ ἑνότης τῶν ἀνθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία. Γέροντος Πορφυρίου. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Ὁ Χριστιανός δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του ἀλλά γιά τό Θεό καί τούς ἄλλους
Ὁ χριστιανός, πού ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του δέν εἶναι χριστιανός, διότι δέν ζεῖ ἐκκλησιαστικά. Ὁ ἀληθινά χριστιανός ζεῖ γιά τόν Θεό καί γιά τόν συνάνθρωπο, μιμούμενος τούς χριστιανούς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.
Τότε εἶναι, πού ζοῦμε κατά τό πρότυπο τῶν πρώτων χριστιανῶν1, ὅταν ζοῦμε «κοινοβιακά» (κοινό θέλημα, κοινή οὐσία, κοινή περιουσία, «ἅπαντα κοινά»).
Ἡ γνήσια ἐκκλησιαστική ζωή τῶν Πράξεων, πρέπει νά ἀποτελέσει τό πρότυπο καί τῶν σημερινῶν ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων-ἐνοριῶν.
Τότε, στά πρῶτα 200 χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ἐκκλησιαστική κοινότητα λειτουργοῦσε ὡς ἕνα μεγάλο Κοινόβιο. Αὐτή ἡ ἀρχέγονη τέλεια ἐκκλησιαστική χριστιανική ζωή (ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότης καί κοινότης) διασώθηκε μέχρι σήμερα στά ὀρθόδοξα Μοναστήρια-Κοινόβια.
Ὁ τρόπος ζωῆς τῶν μοναστικῶν ἐνοριῶν, (δηλαδή τῶν Κοινοβιακῶν Μοναστηριῶν) θά πρέπει νά γίνει τό πρότυπο γιά τίς σημερινές κοσμικές ἐνορίες (τίς ἐκκλησιαστικές κοινότητες πού λειτουργοῦν μέσα στόν κόσμο).
Ἡ ἑνότης τῶν ἀνθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία
Ὁ Θεός εἶναι Πατέρας ὅλων, ἄρα ὅλοι εἴμαστε ἀδέλφια. Ἔχουμε κοινή φύση, κοινό Πατέρα καί καλούμαστε νά ἔχουμε καί κοινό πνεῦμα, τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τότε ἡ ἑνότης εἶναι πλήρης.
Αὐτη ἡ ἑνότης εἶναι κατορθωτή μόνον μέσα στήν Ἐκκλησία ὅταν τά μέλη της:
α) μετέχουν τακτικά στά Ἅγια Μυστήρια καί
β) ζοῦν τήν ἀσκητική-ἡσυχαστική ζωή πού Ἐκείνη (ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας) μᾶς διδάσκει.
Ὁ Γέροντας βίωνε αὐτή τήν ἑνότητα. Γι’ αὐτό καί ὅταν προσηύχετο γιά τούς ἄλλους ἔλεγε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με» καί ὄχι «ἐλέησον ἡμᾶς», ἤ «ἐλέησε τόν τάδε, τόν τάδε κ.λ.π.». Ἔνιωθε «ἕνα» μέ ὅλους, διότι εἶχε μέσα στήν καρδιά του ὅλην τήν ἀνθρωπότητα. Λέγοντας τό «με» τοῦ «ἐλέησόν με», περιλάμβανε στήν αἴτησή του ὅλην τήν ἀνθρωπότητα.
_____________________________________________________________________________

1 Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί εἶχαν σάν πρότυπο τήν ζωή τῶν Ἀποστόλων καί τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀποστολική ὁμάδα μέ Γέροντα τόν Κύριο, συνιστᾶ τό πρῶτο πρότυπο Κοινοβιακό μοναστήρι.
Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_29.html

The Secret Real Truth: Η Άλωση της εθνικής μας ταυτότητας

The Secret Real Truth: Η Άλωση της εθνικής μας ταυτότητας: Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων Στις 29 Μαίου κάθε χρόνο τιμούμε αυτούς που αγωνίσθηκαν και έπεσαν υπέρ Πίστεως και Π...

Δυσκολίες. Μέρος Θ'. Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος


Δυσκολίες. Μέρος Θ'
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα 
 Θυμᾶμαι μερικά σποραδικά περιστατικά ἀπό τήν πολύχρονη ἐνασχόλησή μου μέ τή θεραπεία τῶν πασχόντων ἰθαγενῶν.
Πῆγα κάποτε στήν καλύβα μιᾶς ἐβένης καί εἶδα τά δυό ἀγοράκια της, ἡλικίας ἕξι ὥς ὀκτώ ἐτῶν, νὰ εἶναι γεμάτα μολυσμένες πληγές. Ἡ ψώρα τά εἶχε καταφάει ἀπ’ τό κεφάλι ὥς τά πόδια. Καί ἡ ἐπιδείνωσή της  ἦταν γρήγορη, γιατί δέν ἔπαιρναν κανένα μέτρο καί δέν τηροῦσαν καμιά καθαριότητα. Προθυμοποιήθηκα νά περιποιηθῶ τίς πληγές τῶν παιδιῶν. Ἡ μητέρα τους ὅμως ἀντέδρασε μέ τό γνωστό πανικό τῆς ἄγνοιας.  Προσπάθησε νά προφυλάξει τά παιδιά της ἀπό τά χέρια μου, τραβώντας τα στό βάθος τῆς καλύβας.
-Ὄχι, ὄχι, ὄχι! ἐπαναλάμβανε φοβισμένη, βλέποντας τίς ἄγνωστες καί μυστηριώδεις γιά κείνη ἀλοιφές, πού ἔβλαλα ἀπό τήν τσάντα μου.
Βλέποντας τήν ἀρνητική της στάση, σκέφτηκα νά τήν πείσω παιδαγωγικά. Τῆς πρότεινα λοιπόν νά λούσει ἐκείνη ἕνα ἀπό τά παιδιά.
-Θά δεῖς πόσο θ’ ἀνακουφιστεῖ τό ψωριασμένο κεφαλάκι του μέ τό ζεστό νερό, τῆς εἶπα.
Συλλογίστηκε γιά λίγο ἡ ἐβένη. Τελικά ἔγνεψε μέ τό κεφάλι της συγκαταβατικά. Σηκώθηκε κι ἄρχισε νά ἑτοιμάζεται γιά τό λούσιμο τοῦ μεγαλύτερου ἀγοριοῦ. Τό μικρότερο παιδί ὅμως, βλέποντας τό ζεστό νερό, τήν πετσέτα, τούς ἐπιδέσμους καί τίς ἀλοιφές, νόμισε πώς θά ἔκανα κανένα κακό στόν ἀδελφό του.
Ἔβαλε τίς φωνές καί ὅρμησε καταπάνω μου γιά νά μ’ ἐμποδίσει. Μέ γρατζούναγε, μέ χτυποῦσε καί ξεστόμιζε ἀκατανόητες λέξεις. Ἡ μητέρα του τόν ἀπέσπασε μέ δυσκολία ἀπό πάνω μου, ὡστόσο κι ἐκείνη μέ κοιτοῦσε δύσπιστα. Καί πάλι τούς καθησύχασα πειστικά καί γλυκομίλητα.
Ἄρχισα νά λούζω τό μεγαλύτερο παιδί, φροντίζοντας νά μήν πάει καθόλου σαπουνάδα στά μάτια του.  Παράδοξα, τοῦ ἄρεσε πολύ. Διασκέδαζε κιόλας, νιώθοντας τό κεφάλι του ἀφρισμένο.  Γελοῦσε χαρούμενο καί μέ παρακαλοῦσε νά παρατείνω τό ἀνακουφιστικό ἐκεῖνο παιχνίδι.
Αὐτό ἦταν. Εἶχα κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη της. Ὡστόσο τό ἄλλο παιδί δέν δεχόταν ἀκόμα νά τό φροντίσω. Γιά δέκα περίπου μέρες ἔλουζα καθημερινά ἐκεῖνο τό ἐβενάκι καί ἔβαζα στίς πληγές του τίς κατάλληλες ἀλοιφές. Μετά ἡ ἀρρώστια ἄρχισε νά ὑποχωρεῖ. Σέ μερικές ἑβδομάδες εἶχε σχεδόν τελείως θεραπευθεῖ. Τό παιδί ξετρελάθηκε ἀπό τή χαρά του καί ἡ μητέρα του δέν ἤξερε πῶς νά ἐκδηλώσει τόν ἐνθουσιασμό τους. Ταυτόχρονα μέ παρακαλοῦσε νά κάνω καλά καί τ’ ἄλλο της παιδί.  Τῆς τό ὑποσχέθηκα, μέ τόν ὅρο ὅτι θά μέ βοηθοῦσε κι ἡ ἴδια σ’ αὐτό.
 Πρίν φύγω ἀπό κεῖ, τούς ἔδωσα πολλούς ἐπιδέσμους, ἀλοιφές, σαπούνια καί καθαρό ρουχισμό, ἀφοῦ προηγουμένως δίδαξα τήν ἐβένη πῶς νά φροντίζει γιά τήν καθαριότητα καί τήν ὑγιεινή τῶν παιδιῶν καί τῆς καλύβας της.
Καθώς, ἑτοιμαζόμουν νά φύγω, δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω τά γέλια, ὅταν ἄκουσα ἐκείνη τήν ἁπλοϊκή γυναίκα νά λέει στούς ἀγωγιάτες μου:
-Νά μπεῖτε σ’ ὅλες τίς καλύβες καί νά πεῖτε στούς ἀνθρώπους ὅτι δέν πρέπει νά φοβοῦνται τόν ἰνοκλέκ (φίλο) παπα-Νέστορα.  Νά τόν ἀφήνουν νά τούς θεραπεύει μέ τό ἀφρισμένο νερό. Μόνο νά μήν τρῶνε ἐκεῖνο τό σκληρό λίπος, πού χρησιμοποιεῖ στό λούσιμο (ἐννοοῦσε τό σαπούνι).  Δέν εἶναι καθόλου νόστιμο. Ἐγώ ἔφαγα ἕνα κομμάτι κι ἀκόμα πονάει ἡ κοιλιά μου!


Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.145-159

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα


 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_96.html

Πως κτυπούν τις καμπάνες οι μοναχοί του Αγίου Όρους | Πεμπτουσία

Πως κτυπούν τις καμπάνες οι μοναχοί του Αγίου Όρους | Πεμπτουσία

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ S-300; Ισραήλ: «Ρωσικό μεταγωγικό παρέδωσε μεγάλο μη ανθρωπιστικό φορτίο στo συριακό στρατό»

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ S-300; Ισραήλ: «Ρωσικό μεταγωγικό παρέδωσε μεγάλο μη ανθρωπιστικό φορτίο στo συριακό στρατό»

Αυστηρή τιμωρία για την προσβολή των θρησκευτικών δικαιωμάτων ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αυστηρή τιμωρία για την προσβολή των θρησκευτικών δικαιωμάτων ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Ξέσπασμα της γρίπης H1N1 σκοτώνει 17 άτομα και μολύνει άλλα 250

Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Ξέσπασμα της γρίπης H1N1 σκοτώνει 17 άτομα και μολύνει άλλα 250

Η Μύρτις πάει στο Σχολείο (Σάββατο 1/6/2013) | Πεμπτουσία

Η Μύρτις πάει στο Σχολείο (Σάββατο 1/6/2013) | Πεμπτουσία

The Secret Real Truth: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ!Μας αφορά όλους!!! Οι μάσκες έπ...

The Secret Real Truth: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ!Μας αφορά όλους!!! Οι μάσκες έπ...: Οι πολιτικές εξελίξεις στην παγκόσμια πολιτικό – οικονομική σκακίερα είναι τουλάχιστον σε εμάς γνωστές…. .μέσα απο αυτό το βίντεο μπορείτ...

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: ΣΥΡΙΑ - ΠΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ , ΜΕ...

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ: ΣΥΡΙΑ - ΠΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ , ΜΕ...: ASAD  S-300 ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ S-300 ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗ...

Ρώσοι επιστήμονες έχουν διεισδύσει στην «καρδιά» της γης: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Ρώσοι επιστήμονες έχουν διεισδύσει στην «καρδιά» της γης: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Πρώτο ΘΕΜΑ online : ΗΠΑ προς Χεζμπολάχ: Φύγετε τώρα από τη Συρία - Κόσμος

Πρώτο ΘΕΜΑ online : ΗΠΑ προς Χεζμπολάχ: Φύγετε τώρα από τη Συρία - Κόσμος

Φτιάχνω μόνη μου Μερέντα!!!

Φτιάχνω μόνη μου Μερέντα!!!

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Είπαν ψέμματα KAI για την COSCO! Δεν πωλήθηκε 4,3 ...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Είπαν ψέμματα KAI για την COSCO! Δεν πωλήθηκε 4,3 ...: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την επένδυση της Cosco στον Πειραιά παραθέτει σε ανακοίνωσή της η συνδικαλιστική παράταξη «Αυτόνομη Παρέμβαση» ...

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΙ ΕΝΟΣ «ΓΚΟΥΡΟΥ»

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΙ ΕΝΟΣ «ΓΚΟΥΡΟΥ»

Στον κατάμεστο Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς μίλησε ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Στον κατάμεστο Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς μίλησε ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Στο Άγιο Όρος ο πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος.

Στο Άγιο Όρος ο πατριάρχης Ρωσίας Κύριλλος.

Κόκκινος Ουρανός: ΙΣΠΑΝΙΑ: Η σοσιαλίστρια υπουργός παιδείας της επαρ...

Κόκκινος Ουρανός: ΙΣΠΑΝΙΑ: Η σοσιαλίστρια υπουργός παιδείας της επαρ...: Η περιφερειακή κυβέρνηση της Αστούριας έστειλε μια εγκύκλιο στα σχολεία ζητώντας να αφαιρεθεί κάθε αναφορά για τα Χριστούγεννα από τα...

Κόκκινος Ουρανός: ΓΑΛΛΙΑ: Τραγουδώντας στις φυλακές της «δημοκρατίας...

Κόκκινος Ουρανός: ΓΑΛΛΙΑ: Τραγουδώντας στις φυλακές της «δημοκρατίας...: Ο Υπουργός Εσωτερικών Manuel Valls ισχυρίζεται ότι η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 350 άτομα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πριν και ...

anti-ntp.net: ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΙΣΟΒΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙ...

anti-ntp.net: ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΙΣΟΒΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙ...: Παραθέτοντας τα έγγραφα – ντοκουμέντα που έρχονται σήμερα επισήμως στο φως και απο τις Γαλλικές αρχές με τα πρωτότυπα! Από εκείνη την στι...

Νέα μεγάλη νίκη για τον Συριακό στρατό στην al-Qusayr: Υπό πλήρη έλεγχο το αεροδρόμιο al-Daba’a

Νέα μεγάλη νίκη για τον Συριακό στρατό στην al-Qusayr: Υπό πλήρη έλεγχο το αεροδρόμιο al-Daba’a

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Μαζεύτηκαν οι εξήντα υπογραφές για το κακούργημα Π...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Μαζεύτηκαν οι εξήντα υπογραφές για το κακούργημα Π...: ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ !  Συγκεντρώθηκαν ήδη οι απαιτούμενες 30 υπογραφές από την Κ.Ο της Ν.Δ. Οι νέες εξελίξεις μετά το έγγραφο του Γαλλικού Υπου...

Πεθαίνοντας χριστιανός στη Συρία. Οι σύγχρονοι Μάρτυρες...!

Πεθαίνοντας χριστιανός στη Συρία. Οι σύγχρονοι Μάρτυρες...!

bispan style="font-size:130%;"span style="color:#660000"ΒΙΝΤΕΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!/span/span/i/b

bispan style="font-size:130%;"span style="color:#660000"ΒΙΝΤΕΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!/span/span/i/b

συν - οδοιπορία: Να ξέρεις να πεθαίνεις και να ανασταίνεσαι κάθε μέ...

συν - οδοιπορία: Να ξέρεις να πεθαίνεις και να ανασταίνεσαι κάθε μέ...: Του π. Αρσένιου Παπατσιόκ -Πως δηλαδή; π.Α.-Να είσαι νεκρός για την αμαρτία! Δεν το δέχομαι αυτό! Καλύτερα να πεθάνω, σου λένε:' Εγ...

Κατάνυξις: Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ - Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΕΜ...

Κατάνυξις: Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ - Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΕΜ...: Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΕΜΦΥΛΙΟ ΤΗΝ… ΤΟΥΡΚΙΑ γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Δυο σημαντικές προειδοποιήσεις από πολύ σοβαρού...

Κατάνυξις: Κων. Χολέβας - Τι... φέρνει η άλωση της εθνικής μα...

Κατάνυξις: Κων. Χολέβας - Τι... φέρνει η άλωση της εθνικής μα...: Τι... φέρνει η άλωση της εθνικής μας ταυτότητας! Κων. Χολέβας Στις 29 Μαΐου κάθε χρόνο τιμούμε αυτούς που αγωνίσθηκαν και έπεσα...

Κατάνυξις: Ολλανδία: Κανίβαλοι στο βωμό της τηλεθέασης... - Β...

Κατάνυξις: Ολλανδία: Κανίβαλοι στο βωμό της τηλεθέασης... - Β...: Ολλανδία: Κανίβαλοι στο βωμό της τηλεθέασης... - ΒΙΝΤΕΟ  Τελικά πιο διαβολικό πράγμα απο την τηλεόραση δεν υπάρχει.   Μπροστά ...

Κατάνυξις: Ο Μπουτάρης καλωσορίζει τον Διάλογο Ιουδαϊσμού - Ο...

Κατάνυξις: Ο Μπουτάρης καλωσορίζει τον Διάλογο Ιουδαϊσμού - Ο...: Ο Μπουτάρης καλωσορίζει τον Διάλογο Ιουδαϊσμού - Ορθοδοξίας.  Τους συμμετέχοντες της 8ης Ακαδημαϊκής Συνάντησης Διαλόγου μεταξύ Ιο...

Tο καρτούν που αλλάζει... φύλλο και έχει διχάσει τους Αμερικάνους (video)

Tο καρτούν που αλλάζει... φύλλο και έχει διχάσει τους Αμερικάνους (video)

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον της 31.5.13 του «Ορθοδόξου Τύ...

Κατάνυξις: Κυκλοφορεί το φύλλον της 31.5.13 του «Ορθοδόξου Τύ...: Κυκλοφορεί το φύλλον της 17.5.13 του «Ορθοδόξου Τύπου»   Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 31ης Μαΐου. Ἐκ τῶν...

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

1ο Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών για ομοφυλοφιλική-λεσβιακή ταινία. Πρεσβ.Διονύσιος Ταμπάκης

1ο Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών για ομοφυλοφιλική-λεσβιακή διαστροφική ταινία

Σχόλιο Αναβάσεων:
1. Τα ντόπια αποδομητικά ΜΜΕ θα το παρουσιάσουν ως εξαιρετική ταινία επειδή η μια πρωταγωνίστρια είναι ελληνικής καταγωγής, με αποτέλεσμα την προώθηση της ταινίας και τον υποσυνείδητο κρυφό εξαναγκασμό των νέων παιδιών να "πειραματιστούν"  και να μιμηθούν παρόμοιες διαστροφικές συμπεριφορές.
2. Αν δεν το γνωρίζετε στο εν λόγω φεστιβάλ υπάρχει και βραβείο "Οικουμενικό"(!) το οποίο απονέμουν κάθε χρόνο Καθολικοί και Προτεστάντες!!
 ________________
Το πρώτο βραβείο, στο 66ο Φεστιβάλ των Καννών, απέσπασε  η ταινία Η ζωή της Αντέλ, του Κεσίς με πρωταγωνίστρια την Αντέλ Εξαρχόπουλος κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας του επίσημου τμήματος του φεστιβάλ, που απονέμει η κριτική επιτροπή της Διεθνούς ομοσπονδίας Κριτικών (FIPRESCI).
«Η ταινία του Κεσίς παρακολουθεί τον έρωτα μιας ανήλικης με μια συμφοιτήτριά της, έρωτα που θα την βοηθήσει να ανακαλύψει τον εαυτό της και το κορμί της.»

Λύσσαξε λοιπόν ο Διάβολος και  όλα τα όργανά του απέναντι σε ότι θυμίζει την Παναγία μας και τις ζωντανές  εικόνες της , την κάθε γυναίκα και υποψήφια Μητέρα  πάνω  στη γη.
Δεν φτάνει η διάβρωση της γυναικείας προσωπικότητας, δεν φτάνει η έκλυτη ζωή, ολοκληρωμένες σχέσεις, εκτρώσεις, αλκοολισμός από αυτήν κιόλας την προεφηβική ηλικία που αχρηστεύει την γυναίκα πριν γίνει γυναίκα, και ερείπιο πλέον να μην μπορεί να σταθεί στο μέλλον ως Μητέρα της ζωής, της θυσίας και της αγάπης, έρχεται και το Βραβείο και  ο Έπαινος  από το Φεστιβάλ Καννών σε μία ταινία που παράγει  αξιολύπητα πρότυπα ομοφιλοφιλικής-λεσβιακής διαστροφής  για τα νέα παιδιά και  κορίτσια μας. Ας μην μιλήσουμε για λεπτομέρειες  γιατί « αισχρόν εστίν και λέγειν» και  αρκεί  πλέον τόσος  βούρκος !

Αυτό που  μας απομένει είναι  να  θυμηθούμε τον λόγο του Χριστού μας:
«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῆ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἡ τῇ πόλει ἐκείνῃ». (Ματθ. Ι΄-15)
  
Πρεσβ.Διονύσιος  Ταμπάκης- Ναύπλιον

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/1_28.html

Το βίντεο από τη Ρωσία που έκανε όλο τον κόσμο να δακρύσει

meta tis dyo : ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ! ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΕΣΦΑΞΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ...

meta tis dyo : ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ! ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΕΣΦΑΞΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ...: http://olympia.gr Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΗΛΘΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. Το χωριό είναι κο...

Διωγμός των Χριστιανών στη Συρία | Υστερόγραφα

Διωγμός των Χριστιανών στη Συρία | Υστερόγραφα

Δυσκολίες. Μέρος Η'. Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος

Δυσκολίες. Μέρος Η'
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα 

Ἐκεῖνο τόν καιρό, πάντως, σ’ ὅλη τήν περιοχή τῆς Καμτσάτκας οἱ ἀρρώστιες ἀντιμετωπίζονταν μέ πρωτόγονα θεραπευτικά μέσα, μπερδεμένα μέ μαγικές ἀντιλήψεις. Γιά νά θεραπεύσουν τά ἐγκαύματα, λ.χ., τά ἄλειφαν μέ αἷμα ἀπό τήν κομμένη οὐρά ἑνός σκύλου.
Στίς λειχῆνες ἔβαζαν τριμμένο καπνό ἤ μπαρουτόσκονη ἤ ἔραβαν στό δέρμα τους, γύρω ἀπό τη λειχήνα, γυναικεῖες τρίχες τριμμένες μέ κάρβουνο. Γιά τή λιθίαση ἔπειναν κοπανισμένο γυαλί. Ὅλες τίς παθήσεις τῶν ματιῶν τίς θεράπευαν μέ τά ὑπολείματα τοῦ καπνοῦ τῆς πίπας
Στό κριθαράκι τοῦ ματιοῦ ἔβαζαν πίσσα ἀπό σημύδα. Τέλος, στά πονεμένα αὐτιά ἔχυναν ζουμί ἀπό βρασμένο καπνό.
Ἦταν γενικά ἀξιοθρήνητη ἡ κατάσταση στήν Καμτσάτκα καί στόν ἰατροφαρμακευτικό τομέα.  Διοικητικά, πρίν ἀκόμα γίνει ξεχωριστός νομός, ὑπαγόταν στό νομάρχη τοῦ Βλαντιβοστόκ. Τό 1908 ἦρθε ἀπό κεῖ ὁ νομάρχης Φλούγκ γιά ἐπιθεώρηση. Διαπίστωσε τήν ἐγκατάλειψη τῆς περιοχῆς καί ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ἐξασφάλιση ἰατρικῆς περιθάλψεως τῶν κατοίκων.
Σ’ ὁλόκληρη τή χερσόνησο ὑπῆρχε τότε μόνο ἕνας γιατρός, ὁ Τιοῦσεφ. Ἦταν χρόνια ἐδῶ καί κανείς δέν θυμόταν πότε καί κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες εἶχε ἔρθει σ’ αὐτό τό τόπο τῆς ἐξορίας. Εἶχε χάσει κάθε ἐπαφή μέ τό κέντρο τοῦ ρωσικοῦ κράτους.
Εἶχε ἔτσι ἀποκοπεῖ ἀπό τήν πολιτισμένη ζωή καί προσαρμοστεῖ στό πρωτογονισμό τῆς Καμτσάτκας. Ἔφτασε στό σημεῖο νά χρησιμοποιεῖ πρακτικές καί κομπογιαννίτικες μεθόδους θεραπείας, ἐγκαταλείποντας -ἤ ξεχνώντας, ποιός ξέρει- τήν ἐπιστημονική ἰατρική.
Ὁ νομάρχης Φλούγκ κάλεσε τό γιατρό Τιοῦσεφ.
-Ὑπάρχουν στό Πετροπαυλόφσκ νοσοκομεῖο καί φάρμακα; τόν ρώτησε.
-Ὑπάρχουν! ἀπάντησε μέ παράξενο ὕφος.  Κι ἔβγαλε ἀπό τήν τσέπη του ἕνα κουτάκι. Περιεῖχε μερικά σκονάκια, ἕνα μπουκαλάκι μέ ἰώδιο κι ἕνα ρολό ἐπίδεσμο.
-Νά!  Αὐτό εἶν’ ὅλο μας τό νοσοκομεῖο κι ὅλο μας τό φαρμακεῖο!
Ὁ νομάρχης ἔπεσε ἀπό τά σύννεφα.  Ποτέ δέν φανταζόταν τέτοια ἐγκατάλειψη τῆς περιοχῆς ἀπό τήν «καλή μητέρα Ρωσία».
Ἔδωσε ἀμέσως ἐντολή νά φέρουν στό γιατρό ἕνα φαρμακεῖο ἐκστρατείας καλά ἐξοπλισμένο. Ἐκεῖνος ὅμως, ἀπό τήν ντροπή του, εἶχε σωριαστεῖ σέ μιά καρέκλα, ἄσπρος σάν τό πανί.
Πληροφορήθηκα ὅτι μετά ἀπό λίγο ὑπέβαλε τήν παραίτησή του καί ἔφυγε μέ τή γυναίκα του γιά τό Ἰρκούτσκ.
Περιττό νά πῶ, πώς γιά πολύ καιρό ἄλλος γιατρός δέν φάνηκε στή θέση του. Σύντομα τό πῆρα ἀπόφαση, πώς γιά μεγάλο διάστημα δέν ἤμουν μόνο ὁ μοναδικός παπάς στήν ἀχανή Καμτσάτκα, ἀλλά καί ὁ μοναδικός γιατρός!  «Ἰατρός ψυχῶν τε καί σωμάτων» στ’ ἀλήθεια, κατά παραχώρηση Θεοῦ. Ἀνέλαβα ἀναγκαστικά κι αὐτό τό ρόλο, ἐπικαλούμενος ἀδιάκοπα τή βοήθεια τῆς Ὑπεραγείας Θεοτόκου, τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος καί ὅλων τῶν ἁγίων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων.

Μητροπολίτου Κυροβογκράντ καί Νικολάεφ Νέστορος
Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
Ἀπόδοση ἀπό τά ρωσικά
Ἔκδοση Τρίτη
Ἱερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Ἀττικῆς 2001
σελ.145-159

Ἐπιμέλεια κειμένου και πηγή στο Διαδίκτυο  Ἀναβάσεις

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ἀναμνήσεις ἀπό τήν Καμτσάτκα
 
 

Ο ερημίτης παπά-Τύχων. Μέρος Γ'. Τελευταῖο. Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση

Ο ερημίτης παπά-Τύχων. Μέρος Γ'

Από την πολύωρη ορθοστασία, τα πόδια του ήταν πάντα πρησμένα.
   Νήστευε πολύ. Ένα ψωμί μπορεί να το έτρωγε και σε ένα μήνα. Είπε κάποια μέρα στους δύο μοναχούς να μαζέψουν κούμαρα και να τα βράσουν στην κατσαρόλα. Όταν είδε το κόκκινο ζουμί, τους είπε άλλη φορά να μην ξανακάνουν κούμαρα, γιατί έχουν πολύ αίμα.
   Αγαπούσε πολύ τη μελέτη. Διάβαζε δυο-τρεις ώρες και γλυκαινόταν. Έλεγε: "Τι γλυκός που είναι ο αββάς Ισαάκ!". Είχε διαβάσει δυο-τρεις φορές τα Άπαντα του αγίου Χρυσοστόμου.
   Όλη τη νύχτα δεν εκοιμάτο σχεδόν καθόλου.
Μόλις νύχτωνε καλούσε τους πατέρες στην Εκκλησία χτυπώντας τον τοίχο. Μέχρι προ του Μεσονυκτίου έκαναν προσευχή στο Εκκλησάκι και έψαλλε ο ίδιος.
Τους έλεγε να κάθονται σε κάποιες στιγμές, ύστερα πάλι όρθιοι. Εύχονταν για τους ευεργέτες και για όσους τους βοηθούσαν, και ύστερα πήγαιναν στα κελιά τους. Έλεγε στα καλογέρια του: "Έχει ευλογία να κάνετε όσες μετάνοιες θέλετε, και αν μπορείτε να αγρυπνήσετε όλη τη νύχτα".
   Έλεγε ο παπα-Τύχων ότι μέσα στα Μοναστήρια υπάρχουν αγωνιστές και προχωρημένοι πατέρες. Ένας από αυτούς είναι στου Καρακάλλου (παπα-Ματθαίος), ένας στων Ιβήρων (παπα-Θανάσης, ο οποίος και εξομολογείτο στον παπα-Τύχωνα), και ένας στου Εσφιγμένου (παπα-Θανάσης).
   Έλεγε ο Γέροντας: "Μετά από τρία χρόνια παραμονή στο Κοινόβιο, ο μοναχός είναι για πόλεμο" (πνευματικό).
   "Οι καλές συνήθειες είναι αρετές και οι κακές είναι πάθη".
   "Ο καλόγερος να μην έχει σχέση με τα ζώα, γιατί αυτά του παίρνουν το νου και την καρδιά. Διότι, αντί να δώσει την αγάπη του στο Θεό, μοιράζεται στα ζώα". Ανέφερε ότι ο άγιος Βασίλειος απαγορεύει στο μοναχό που θα χαϊδέψει γάτα ή σκύλο, να κοινωνήσει.
   "Η ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με είναι σιτάρι καθαρό. Ο καλός υποτακτικός μπορεί να αποκτήσει την ευχή".
   "Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, αν δεν προσέξει κανείς, μπορεί να πλανηθεί, όπως ο Ωριγένης".
   "Καλύτερα τρεις μετάνοιες με ταπείνωση, παρά χίλιες με υψηλοφροσύνη".
   "Μόνο η ταπείνωση θα μας σώσει. Ταπεινόφρονες πραγματικούς πολύ λίγους θα βρεις. Πρέπει να τους ψάξεις με το κερί". Τόσο αγάπησε την ταπείνωση που γύρισε ολόκληρο το Άγιον Όρος ψάχνοντας να βρει ταπεινό άνθρωπο. Επιτέλους βρήκε στου Εσφιγμένου ένα γεροντάκι που είχε ενδυθεί σαν διπλοΐδα την αληθινή και τελεία ταπείνωση. Υπήρχαν βέβαια και πολλοί άλλοι αλλά ήταν κρυμμένοι στα μάτια των πολλών.
   Καλούσαν τον παπα-Τύχωνα στου Εσφιγμένου για να εξομολογεί τα καλογέρια. Τότε ήταν πάνω από εξήντα πατέρες. Είχε ευλάβεια στον άγιο Αντώνιο το Ρώσο και λειτουργούσε στο σπήλαιο που έζησε ο όσιος Αντώνιος Περτσέσκαγια. Έπειτα επέστρεφε στο Κελί του με τα πόδια, και μάλιστα βάδιζε πολύ γρήγορα.
   Είχε φιλία και πολλές σχέσεις με τον άγιο Σιλουανό του Ρωσικού, ο οποίος μετά την κοίμησή του παρουσιάσθηκε στον παπα-Τύχωνα και συνομίλησαν.
   Καρυώτης Γέρων μαρτυρεί: "Ο παπα-Τύχων ήταν πολύ απλός και ζούσε σ' ένα δικό του κόσμο. Ήταν βιαστής πολύ και παρόλο που νήστευε ήταν σωματώδης. Όταν ερχόταν στο Κελί μας και τον βάζαμε να φάει, έτρωγε μόνο δυο κουταλιές για ευλογία. Τώρα δεν έχει κανέναν σαν αυτόν, μην ψάχνετε".
   Κάποια μέρα είπε στα καλογέρια του, όταν πεθάνει, να μην τον ξεθάψουν. Ο ένας σκέφθηκε: "Θα τον βγάλω και θα πω ευλόγησον". Ο παπα-Τύχων διάβασε το λογισμό του και του είπε: "Δεν έχει ευλογία". Και μέχρι σήμερα το τίμιο λείψανό του παραμένει θαμμένο αναμένοντας την κοινήν Ανάστασιν.
   Εκοιμήθη στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968 αφού είδε σε όραμα την Παναγία μαζί με τον άγιο Σέργιο και τον άγιο Σεραφείμ, και του προείπαν ότι θα περάσει η εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου και θα τον πάρουν.
   Κοντά του ήταν ο υποτακτικός του γέροντας Παΐσιος που τον γηροκόμησε, τον έθαψε και τον διαδέχθηκε στο Καλύβι. Μετά έγραψε τον βίον του παπα-Τύχωνα που του παρουσιάστηκε μετά την κοίμησή του.
   Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Από την ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση
Εκδόσεις
Ιερόν Ησυχαστήριον
"Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος"
σελ. 110-118
 
Ἐπιμέλεια κειμένου Αναβάσεις 
  Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας: Ασκητική και ησυχαστική Αγιορείτικη παράδοση
 
 http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_6579.html

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: «Καὶ δὸς ἡμῖν σήμερον τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον...

ΟΠΟΥ ΓΗΣ - στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη: «Καὶ δὸς ἡμῖν σήμερον τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον...: (μιὰ διαφορετικὴ ἑρμηνεία στὸ σήμερα)   «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ; » του Πρε...

ΤΡΑΓΙΚΟ: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΚΑΝΕΙ GRAFFITI ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗ. ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΤΕ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ VIDEO.

ΤΡΑΓΙΚΟ: Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΚΑΝΕΙ GRAFFITI ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗ. ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΤΕ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ VIDEO.

ΜΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΑΝΑ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΜΑΝΑ ΜΗΤΕΡΑ.

ΜΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΜΑΝΑ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΜΑΝΑ ΜΗΤΕΡΑ.

Γαλλία: Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα οδηγούν ετησίως σε τουλάχιστον 18.000 θανάτους – «Άχρηστα» ή επιζήμια για την υγεία τα μισά φάρμακα

Γαλλία: Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα οδηγούν ετησίως σε τουλάχιστον 18.000 θανάτους – «Άχρηστα» ή επιζήμια για την υγεία τα μισά φάρμακα

Η Ελλάδα «πυροβολεί» περιβάλλον και τουρισμό: Η περίπτωση της παραλίας Τραπεζάκι στην Κεφαλονιά

Η Ελλάδα «πυροβολεί» περιβάλλον και τουρισμό: Η περίπτωση της παραλίας Τραπεζάκι στην Κεφαλονιά

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; - ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΠ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΞΕΝΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ;

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; - ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΠ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΞΕΝΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ;

ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ: ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ: ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΠΛΩΝ

'Πουλάνε την λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού όχι μόνο το αλάτι!'

'Πουλάνε την λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού όχι μόνο το αλάτι!'

bispan style="font-size:130%;"span style="color:#660000"«Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!», ΛΕΝΕ ΚΟΥΒΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!!!/span/span/i/b

bispan style="font-size:130%;"span style="color:#660000"«Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!», ΛΕΝΕ ΚΟΥΒΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!!!/span/span/i/b

The curiosity of Cat: Η παγκόσμια ελίτ σχεδιάζει να κατάσχει τις τραπεζι...

The curiosity of Cat: Η παγκόσμια ελίτ σχεδιάζει να κατάσχει τις τραπεζι...: Μην εκπλαγείτε όταν η Παγκόσμια ελίτ κατασχέσει τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό σας μια ημέρα.  Ήδη με πολλή σαφήνεια σας λέν...

Έχω μάτια και βλέπω: Είναι που δεν είχαμε πετρέλαια...για αυτό έχουμε την τρόικα και 4 μνημόνια...(βίντεο)

Έχω μάτια και βλέπω: Είναι που δεν είχαμε πετρέλαια...για αυτό έχουμε την τρόικα και 4 μνημόνια...(βίντεο)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΘΑΔΔΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΑ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΘΑΔΔΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΑ.

bispan style="font-size:130%;"span style="color:#660000"ΣΥΛΛΟΓΗ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ/span/span/i/b

bispan style="font-size:130%;"span style="color:#660000"ΣΥΛΛΟΓΗ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ/span/span/i/b

Τὸ χρονικόν τῆς ἁλώσεως 29 Μαΐου 1453

Τὸ χρονικόν τῆς ἁλώσεως 29 Μαΐου 1453

ΟΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: H Moνσάντο κρίθηκε ένοχη για χημική δηλητηρίαση, σ...

ΟΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: H Moνσάντο κρίθηκε ένοχη για χημική δηλητηρίαση, σ...:  'Ενας Γάλλος αγρότης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει τα καθημερινά γεωργικά του καθήκοντα, λόγω της μόνιμης εγκεφαλικής βλ...

Συρία: Τελεσίγραφο των Σύρων ανταρτών στη Χεζμπολάχ να σταματήσει τη δράση της στη χώρα

Συρία: Τελεσίγραφο των Σύρων ανταρτών στη Χεζμπολάχ να σταματήσει τη δράση της στη χώρα

Βετεράνος !: Σε ΄΄Ιδιωτική εταιρεία Ασφαλείας '' για αρχή τα κέ...

Βετεράνος !: Σε ΄΄Ιδιωτική εταιρεία Ασφαλείας '' για αρχή τα κέ...: Αλλά ...Πώς όμως θα γίνει αυτό αφού οι Υπηρεσίες Ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν οπλοφορούν;;;...Μήπως ήρθε η ώρα να έρ...

ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...

ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...

ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ;

ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ;

Αγκαλιασμένοι μέχρι τον θάνατο.

Αγκαλιασμένοι μέχρι τον θάνατο.

ΦΕΥΓΕΙ Η ΜΥΡΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ... ΘΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΦΕΥΓΕΙ Η ΜΥΡΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ... ΘΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το παράτησε στη μέση του δρόμου για να βγάλει χρήματα

Το παράτησε στη μέση του δρόμου για να βγάλει χρήματα

Ψυχίατρος χορηγεί άδειες οπλοφορίας σε Χρυσαυγίτες

Ψυχίατρος χορηγεί άδειες οπλοφορίας σε Χρυσαυγίτες

Εικονικός «ξεναγός»‏

Περιηγηθείτε με τον εικονικό «ξεναγό» στην Ελλάδα ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ !
 

> Η ιστοσελίδα
δημιουργήθηκε για να σας «περιηγήσει» εικονικά, στα πανέμορφα νησιά της
> Δωδεκανήσου, μέσα από εκπληκτικές πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών και σας
> δίνει την δυνατότητα να δείτε τους χώρους και τα τοπία από κάθε πλευρά τους,
> γυρίζοντας την εικόνα με το ποντίκι σας, σε όποια κατεύθυνση θέλετε δεξιά,
> αριστερά, πάνω, κάτω, συνοδευόμενη από τους φυσικούς ήχους του χώρου πού
> περιηγείστε!
>
> Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα πρωτοποριακό εικονικό «ξεναγό» που σας ενημερώνει
> και σας ξεναγεί με εικόνα, βίντεο, ήχο (τον ήχο του κύματος , των γλάρων
> κλπ.) και σύντομες πληροφορίες για κάθε τόπο που επισκέπτεστε στην ελληνική
> και αγγλική γλώσσα.
>
> Μπορείτε να περιηγηθείτε στα σοκάκια και την εξοχή των νησιών ακόμα και το
> βράδυ , Κω, Ρόδου, Καλύμνου, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Λειψών, Καρπάθου, Τήλου
> και Λέρου. Μπορείτε να περπατήσετε στην «παλιά πόλη» του κάθε νησιού, να
> μπείτε στα καταστήματα, μπαρ, εστιατόρια, να μελετήσετε ιερούς χώρους και
> μουσεία, να αισθανθείτε το βαθύ μυστήριο της Μονής της Πάτμου, και την
> έκλυση αδρεναλίνης στο σπήλαιο της Καλύμνου και να διαλέξετε την παραλία που
> θα βουτήξετε!
>
> Μπορείτε να δείτε την Αθήνα με τις γειτονιές της, την Έδεσσα με τους
> καταρράκτες της, τα Λουτρά Πόζαρ στο Λουτράκι στην Αριδαία και την Χαλκιδική
> με τις κρυστάλλινες παραλίες της!
>
> Η ιστοσελίδα είναι ένα πρωτότυπο και διασκεδαστικό project του δημιουργικού
> γραφείου ΚΙΝΗΤΡΟ της Κω, αποτέλεσμα μιας ορεξάτης καλλιτεχνικής παρέας η
> οποία συνεχώς ανεβάζει νέους όμορφους τόπους και πόλεις της πανέμορφης
> Ελλάδας μας.
> ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ......  http://www.greecevirtual.gr/el/
 
 
 

 

Κατάνυξις: ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΜΕ ΛΕΝΕ ...

Κατάνυξις: ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΜΕ ΛΕΝΕ ...: ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΜΕ ΛΕΝΕ ΘΑΝΑΣΑΚΗ» ΤΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ  Από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο  (Διαχειριστή τ...

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Από το Γεροντικό περί υπομονής στις αρρώστιες

EPIRUS TV NEWS: Κ. Ζουράρις: "Έπρεπε να αποβληθεί διά παντός από τ...

EPIRUS TV NEWS: Κ. Ζουράρις: "Έπρεπε να αποβληθεί διά παντός από τ...: Κ. Ζουράρις: "Έπρεπε να αποβληθεί διά παντός από τη βουλή η ρατσίστρια βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση"

Κατάνυξις: Ι.Μ. Πειραιώς - Αναφορά σε μια κολοσσιαίων διαστάσ...

Κατάνυξις: Ι.Μ. Πειραιώς - Αναφορά σε μια κολοσσιαίων διαστάσ...: Ι.Μ. Πειραιώς - Αναφορά σε μια κολοσσιαίων διαστάσεων σύγχρονη πλάνη  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    ΓΡΑΦΕΙ...

Τρίτη 28 Μαΐου 2013

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 3172 - Συνταγές θεραπευτικές

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 3172 - Συνταγές θεραπευτικές: Ήξερε πολύ καλά ο παπα-Σάββας πότε θα φαινόταν επιεικής, πότε μέτριος, πότε αυστηρός και ακριβολόγος. Τις συντετριμμένες και τεταπειν...

Παράδεισος, ἡ ἀγάπη γιά τούς ἄλλους. Γέροντος Πορφυρίου. Ἱερομόναχος Σάββας ἉγιορείτηςΠαράδεισος, ἡ ἀγάπη γιά τούς ἄλλους. Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι ἀνιδιοτελής καί ἡ ταπείνωσή μας θεομίμητη 

Παράδεισος, ἡ ἀγάπη γιά τούς ἄλλους.
Παράδεισος χωρίς τούς ἄλλους, χωρίς τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀληθινός Παράδεισος. Ὁ χριστιανός πονάει γιά τήν ψυχή τοῦ κάθε ἀδελφοῦ του, ὅπως γιά τήν δική του. Δέν ἀγαπάει τόν ἑαυτό του φίλαυτα, δηλαδή ἐγωιστικά, ἀλλά κενώνεται στόν ὁποιοδήποτε, θυσιάζεται γιά ὅλους, ἔχει ταπείνωση.
Ζητάει τόν Παράδεισο πρῶτα γιά ὅλο τόν κόσμο καί τελευταῖα γιά τόν ἑαυτό του. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού τόν κάνει νά ζεῖ τόν Παράδεισο, ἀπ’ αὐτήν ἐδῶ τή ζωή. Ἐνταγμένος στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι ὁ «Παράδεισος ἐπί γῆς», μαζί μέ ὅλους, τούς ἀληθινά ἐκκλησιαστικοποιημένους πιστούς, ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ τό οὐράνιο πανηγύρι ἐδῶ καί τώρα.
Γινόμαστε εὐτυχισμένοι ὅταν ἀγαπήσουμε ὅλους τούς ἀνθρώπους μυστικά, τόνιζε ὁ Γέροντας. Κανείς δέν μπορεῖ νά φθάσει στόν Θεό, ἄν δέν περάσει ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό περνάει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό μας, διότι, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Ὁ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν αὐτοῦ ὅν ἑώρακε, τόν Θεόν ὅν οὐχ ἐώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»1.
Ἡ ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς μακαριότητας.
Θά πρέπει νά ἀγαπήσουμε μυστικά ὅλους τούς ἀνθρώπους, δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, προσευχόμενοι θερμά γι’ αὐτούς.
Ἡ μυστική προσευχή, πού ἀγκαλιάζει ὅλους, εἶναι μιά ἄριστη ἀγάπη καί μιά «μυστική ἀγαπητική συνωμοσία», πού φέρνει τήν ἀληθινή μακαριότητα μέσα μας. Τότε νιώθουμε ὅτι ὅλοι μᾶς ἀγαποῦν.
Τότε ὅλοι ἔρχονται κοντά μας, ἑλκυόμενοι ἀπό τήν Θεία Χάρη, πού ἀκτινοβολοῦμε λόγῳ τῆς προσευχῆς μας. Μᾶς πλησιάζουν ὅλοι, διότι νιώθουν πολύ ὄμορφα κοντά μας, καί δέν ξέρουν τό γιατί…
Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι ἀνιδιοτελής καί ἡ ταπείνωσή μας θεομίμητη.
Ὅλους πρέπει νά τούς ἀγαπᾶμε ἀνιδιοτελῶς, παρατηροῦσε ὁ Γέροντας Πορφύριος, χωρίς νά ζητᾶμε ἀνταπόδοση. Αὐτή ἡ ἀνιδιοτελής, μή ἀνταποδοτική ἀγάπη εἶναι, πού χαρίζει στόν ἄνθρωπο τήν ψυχοσωματική του ἰσορροπία.
Σήμερα, ἐν πολλοῖς, οἱ ἄνθρωποι εἶναι «ἀνισόρροποι», ζοῦν σχιζοφρενικά, διότι ἀγαποῦν ἰδιοτελῶς, ἐγωιστικά, φίλαυτα. Κινοῦνται ἔτσι ἀντίθετα μέ τίς προδιαγραφές τοῦ Κατασκευαστῆ μας Χριστοῦ πού εἶναι: α)ἡ Ἀγάπη καί β)ἡ Ταπείνωση.
Ὁ Κύριος μέ τή ζωή καί τόν λόγο Του μᾶς δίδαξε ὅτι ἡ ἀγάπη μας θά πρέπει νά εἶναι:
α)ἀνιδιοτελής· κατά μίμησιν τῆς Θείας Ἀγάπης,
β) χωρίς ὅρια· ἀγάπη πού φθάνει μέχρι τό θάνατο γιά χάριν τοῦ πλησίον καί
γ) χωρίς διακρίσεις· ἀγάπη πού ἀγκαλιάζει ὅλους (δέν πρέπει νά κάνουμε διακρίσεις μή ἀγάπης λέγοντας: αὐτός εἶναι δικός μας, αὐτός εἶναι ξένος, αὐτός μᾶς ἀγαπᾶ, αὐτός δέν μᾶς ἀγαπᾶ, κ.λ.π.).
Ἐπίσης ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε μέ τό παράδειγμά Του τήν Ταπείνωση.
Οἱ ἄνθρωποι σήμερα βασανίζονται, διότι, ὅπως παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος, ὑπάρχει πολύς ἐγωισμός. Οἱ ἄνθρωποι δέν θέλουν νά ταπεινωθοῦν, ὥστε νά τούς ἐπισκεφθεῖ ὁ Θεός, διά τῆς Χάριτός Του.
Ἡ ταπείνωση εἶναι μίμηση Χριστοῦ. Εἶναι ἡ ἀρετή (μαζί μέ τήν ἀγάπη), πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά ὁμοιάζει πολύ μέ τόν Θεό καί ἐπιτυγχάνεται μέ:
α)Τό νά βάζει ὁ ἀνθρωπος τόν ἑαυτό του κάτω ἀπό ὅλους. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό θά πρέπει ὁ ἀγωνιστής πιστός:
- νά ζητάει πάντα τό συμφέρον τῶν ἄλλων, σύμφωνα μέ τό τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «μηδείς ζητήτω τό ἑαυτοῦ, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος»2 καί
- νά ἐπιγράφει, νά ἀποδίδει δηλ. στόν Θεό, τό ὅποιο «κατόρθωμά» του.
β)Τό νά ἀγαπᾶ τό σωματικό κόπο, ὁ ὁποῖος ταπεινώνει τό σῶμα καί συνταπεινώνει τήν ψυχή. Ἡ κατάσταση τοῦ σώματος διαμορφώνει ἀναλόγως καί τήν ψυχική μας κατάσταση.
γ)Τό νά προσεύχεται ἀδιάλειπτα, διότι ἡ προσευχή ὡς «πνευματική ζητιανιά» ταπεινώνει τήν ψυχή, πού, πλανεμένα μπορεῖ νά νομίζει, ὅτι μόνη της, χωρίς τήν Θεία βοήθεια, δύναται νά κατορθώσει τήν ἀρετή.
1 Α΄ Ἰωάν. 10,16.
2 Α΄ Κορ. 10,24.
Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο: θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

hristospanagia3.blogspot.gr   

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9334.html